Đông A  [ X.Y. Thái Dịch ]

Mục lục

Đạo Trường Ngâm Thay lời tựa
Đạo trường ngâm
Huyết hoa
Thiên tài hoa
Bạch vân điếu
Vạn niên thư
Bạch vân đàn hoa
Hồ vố quốc
Nam thi tháo
Nhàm ngâm
Thiên cổ thông
Tự hào
Thánh đồg ngâm
Xuân thu ngữ
Tơ đồng
Ruộng và nương
Dương tử giang âm
Chính khí Việt
Xuân tráng sĩ
Lưỡi gươm Việt
Hứng ngâm
Xuân thu ngâm
Hoài cảm
Quốc sĩ
Hận mế hê
Chim mồi
Thi hồn
Thi nhiệt
Chiến sĩ tư
Lục niên thành
Thăng long điếu
Xuân cảm
Hận mế hâu
Hận mế hê
Đường vua định
Vết bô cô
Địch lọng dư âm
Túy tường
Xuân thu hoa
Đại Việt âm
    Kinh đô hành   Tiên long châu thànhBạch sơn hành  Nga my hành    Nga my nguyệt Nguyên tử đạn  Đồi nga my      Khai bút             Đà giang           

 
 
 
 
 
Tiểu Sử  Đông A

Mục lục

X.Y. Thái Dịch Đông A tên thật Nguyễn Hữu Thanh, sinh năm 1920, tuổi Canh Thân, mệnh Mộc, tại huyện Kim Bảng  tỉnh Nam. Ông thông hiểu về Dịch , Phật Học, Lịch Sử, v.v... khi mới 16 tuổi. Theo lời kể, ông được linh quang thần nhập thể  vào lúc 16 tuổi, nên được khai mở trí tuệ: đọc rất mau, thâu tóm tưởng rất lẹ. Năm 1942, Ông đến thư viện Liễu Châu (Trung Hoa) để kiểm lại các sách viết về triết học, lịch sử, xả hội, khoa học Tây Phương Đông Phương, nghiên cứu địa Trung Hoa, đồng thời khảo sát thêm về lịch sử văn minh Việt. Tại đây, Ông bắt đầu viết các sách thuộc bộĐại Việt Duy Dân  Đại Cương Thảo Án Quốc Sách Toàn Pho”, tức các sách thuộc chủ thuyết Duy Dân Nhân Chủ. Sách Ông viết rất nhiều (khoảng 30 bộ) nhưng phần lớn không được phổ biến nhiều do, một số bị thất lạc. Sách của Ông dùng nhiều từ ngữ Hán Việt, ư tưởng rất xúc tích, cách tŕnh bày với dạng thức đặc biệt. Đông A khai triển văn hóa truyền thống dân tộc kết hợp với các suy về sự kết cấu hội nhân loại hội tự tính để lập thuyết. Một cách giản lược, lấy người làm trục, căn bản triết của chủ nghĩa Duy Dân ba b́nh diện ba thành phần biện chứng đưa đến một quan điểm thống nhất, đại đồng, chân xác về người:

trụ: duy nhiên, nguyên.

Nhân loại: duy nhân, nhất nguyên.

Dân tộc: duy dân, đa nguyên tương đối.

trụ một lănh vực thuần túy khách quan...trong đó con người sinh vật đặt thù luôn luôn nổ lực vượt trên vận động tự nhiên để thành lập hội nguyên thủy hội tự tính, từ đó con người mới xứng danh người. Ư niệm hội ư niệm căn bản của mọi quan điểm về người. Ngày 1 tháng 1 năm 1943, X.Y. Thái Dịch Đông A sáng lập Thư Trưởng Việt Duy Dân Đảng để đấu tranh chống Pháp chống Cộng. thời chưa đến với người Quốc Gia chân chính, nên sau trận Nga My (1945) Ḥa B́nh (1946) đấu kháng với Cộng Sản, Ông tuyên bố giải tán Đảng biệt tích, lúc ấy Ông 26 tuổi. Sau năm 1946, người ta không c̣n ghi nhận những hoạt động nào của Ông, ngoài những lời đồn đăi Ông đă bị Cộng Sản thủ tiêu như đă thủ tiêu lănh tụ của các đảng phái cách mạng thời đó. Tuy nhiên các quan t́nh báo Pháp ngay cả Cộng Sản Việt Nam đă không bằng chứng nào chứng tỏ Ông đă bị sát hại cả. Nhà cách mạng Đông A đă quyết tâm đi làm cách mạng cứu nước giữ ṇi bằng cả trái tim đầy máu nóng, một ḷng yêu nước thương ṇi nồng nàn. Các tác phẩm của Ông ngoài phần văn chương trác tuyệt tâm huyết ngút trời đối với Quốc Gia Dân Tộc, c̣n một hệ tưởng tuyệt vời cao sâu thực tiển, nhân ái, viễn kiến chính trị suốt dọc, làm nền tảng cho cuộc cách mạng phục hoạt sắp tới cho dân tộc Việt một cuộc cách mạng khuôn mẫu cho nhân loại sau này. Các tác phẩm của Ông đă được xuất bản : Đạo Trường Ngâm, Huyết Hoa, Chu Tri Lục, Duy Nhân Cương Thường, Thiết Giáo, Việt Sử Thông Luận, một số tài liệu .

Tóm lại, lănh tụ X.Y. Thái Dịch Đông A được kể một trong số ít triết gia Việt Nam, một nhà cách mạng nhân bản hội, một nhà chính trị đạo đức, một nhà đại thi hào của dân tộc .

Gió Đáy thuộc Duy Dân Học , xuất bản thứ nhất tại Sài G̣n, Việt Nam tháng 9 năm 1969 ( Kỷ Dậu 4848 tuổi Việt )

Huyết Hoa

Lời nói đầu

Chân ngôn
 Cách mệnh
 Huyết thai
  Huyết nụ
 Bồ đề
Câu rút
Bactille
Thánh hùng
Sương mai
Quán tưởng
Muses
Ái hoa
 Trường hận
Bạch vân
Uyển hồn
Thời đại
Chiến tranh
Ch́ến hậu
Phục hoạt
Thắng nghĩa
Tam dân

Dân chủ

Cộng sản
B́nh quân
Lư tưởng
Chính kiến
Sinh sống
Thế hệ
Công việc
Gió đáy
Đường sống,đường biết
Thần linh & tâm lư
Hoàn cảnh với người ta
Nhân sinh & nhân tử
Lư tưởng & phản tỉnh
Phật lành với ma ác
Cơi phút và dây oan
Lấy óc mà chữa bện óc

Phần chú giải

 Việt Duy - Dân  Đảng
Tuyên - Ngôn

Mục lục

Việt Sử Thông Luận