Việt Duy - Dân  Đảng
Tuyên - Ngôn Ngày Thành - Lập
Tổng - Đảng - Bộ

 

 

Chúng tôi nhận thấy rằng : nước ṇi Việt chúng ta suốt trên bốn ngh́n năm có thừa, trải qua bao nhiêu bước đường vật lộn với bảo táp bốn bề, từ lúc Văn Lang mở cơi, đầu người kể được vài muôn, tiến đến ngày nay, nhân dân năm sáu mươi triệu, đời nào cũng như đời nào, chặt chẽ xum vầy giang tay chống giặc, chỉ có một mục đích trung tâm là tranh  đ̣i lấy một sống c̣n độc lập. Con đường với phương hướng chính trị mỗi dân tộc đều do cái ÁNH SÁNG từ ĐÁY HỒN lịch sử tỏa ra chỉ nẻo rất thành thực và sáng suốt, đặc tính của mỗi dân tộc, đặc điểm của mỗi lịch sử phát triển, nền tảng của mỗi h́nh thể, quy định hết cả cái vận mệnh và XUẤT LỘ của mọi Chính Trị và Cách Mạng.
 Chúng tôi lại nhận thấy rằng: phàm người nào sống ở nơi giữa QUỐC DÂN, đau cái đau của quốc dân,vui cái vui của quốc dân, tai nghe mắt thấy cái sống dào dạt trong đời sống quốc dân, tất cả cảm thấy và giác ngộ trên lư tính thực tiễn cái ngày mai của quốc dân thế nào. Quả vậy quốc dân không v́ một chủ nghĩa, chế độ hay pháp luật mà sinh ra, trái lại, hết thảy các chủ nghĩa, chế độ hay pháp luật đều từ nơi quốc dân mà sinh ra mới thích hợp, mới đúng chắc và mới thiết thực giải quyết được những nhu yếu, hy vọng và lư tưởng của quốc dân, mỗi chủ nghĩa, chế độ hay pháp luật đó, mới mẻ từ cái nền tảng với những điều kiện hiện thời mà sản sinh ra cho thời đại, mới mẻ và hiện thực.
 Chúng tôi c̣n nhận thấy rằng: một viễn kiến sâu sắc và chính xác đi với sự nắm giữ được chắc chắn những xoay vần của thời đại và thành tựu của tương lai là tất yếu trong công cuộc dẫn dắt của quốc dân. Nước ṇi sở dĩ vượt được khó khăn, phá được hết nguy hiểm, rửa được hết đau nhục, cởi mở đời sống, cởi mở cháu con và làm lớn lao Tổ Tiên, bền mạnh trên con đường SỐNG, C̉N, NỐI, TIẾN HÓA của ḿnh được là nhờ ở sự lo xa nghĩ dài, thấy đúng đó. Hiện tại là cái nút vi diệu của quá khứ và tương lai trên vận động thắt buộc nên, nó không tiêu diệt được những mâu thuẫn và nhược điểm ẩn nấp tự trong nó, nên chúng ta bao giờ cũng như bao giờ, đều sẳn sàng đối phó với những cái ǵ có thể có về tương lai.
 Chúng tôi đă căn cứ ở những điều nhận thấy trên, xét nét lại suốt lịch sử diễn tiến của thế giới loài người và mỗi giai đoạn phát triển của nó từng mỗi bờ cỏi, lại đem hiện thể ngày nay tường tận nghiên cứu để suy trắc ra cái h́nh thể đương nhiên của quốc dân mai sau tên mọi mặt, đặc biệt trên kinh tế, xă hội và chính trị. Cái h́nh thái tổng thành của văn hóa quôc tế mai sau chúng tôi c̣n chú ư nữa, v́ đời sống và đường sống, cách sống của mỗi dân tộc  trên thế kỷ 20 này trở đi càng ngày càng khít chặt với đời sống, đường sống, cách sống của loài người, các chế độ chính sách và văn hóa quốc tế thế nào có ảnh hưởng rất lớn và sâu sắc đến chế độ, chính sách và văn hóa dân tộc.
 Chúng tôi c̣n trở lại ḿnh, t́m ṭi lập trường gốc gác của nước ṇi Việt ta, suốt từ thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 20 này, kiểm thảo lại từng bước đi của nước ṇitrên các nền tảng, và điều kiện để nắm giữ lấy cái giây diễn tiến đó liền với giây diễn tiến của lịch sử ta, từ tối cổ đến giờ, nối nó với bước đi jiện giờ và về sau. Chúng tôi chẳng bỏ qua không suy nghĩ kỹ càng cái lập trường gốc gác của ta từ đầu thế kỷ 20 này cho đến năm 1939 là đầu cuộc thế giới đại chiến thứ hai này, lại cái lập trường gốc gác của ta hiện trong giai đoạn rất nghiêm ngặt từ 1939 đến năm 1950 đây, rồi từ năm 1950 đến cuối hết thế kỷ 20 này mà sang thế kỷ 21, chúng tôi cũng đă thấy được mối manh và bờ cơi rơ rệt củ nó, đặc biệt trên chính trị, kinh tế và xă hội của từng thời kỳ, chúng tôi đă kiểm thảo lại và suy trắc ra, văn hóa thủy chuẩn của dân tộc hiện nay thế nào, chúng ta cần đoán định cho nó một tính chất, giá trị và tŕnh độ, lấy đó làm xuất-phát-điểm cho mọi sự nghiệp nay và mai, nếu chúng ta cần muốn có một bước hcân chắc chắn trên một quăng đường chúng ta cần phải đi, yêu cầu có một chỗ BẮT ĐẦU và một chỗ để ĐI TỚI.
 Phải, quốc dân chúng ta cần có bát cơm đầy, manh áo ấm, đời sống vui, vận ḥa b́nh, bước tiến hóa, ngày ngày mỗi yêu vầu đó phải đạt tới bằng một phương thức nào và sự đạt tới đó trên một h́nh thái nào, Cách-Mạng và Kiến Thiết, mỗi công việc ǵ  muốn có một phương thức để làm tới một h́nh thái nào, dù sao, cái nền tảng kinh tế và kết cấu xă hội của mỗi dân tộc quy định ra và chỉ thừa nhận những công việc nào thích hợp với tự ḿnh.
 Chúng tôi tuyệt đối không dám v́ cái sán lạn của mỗi phương trời rớt lại cho ta một ánh hoàng hôn, chúng tôi cũng không dám v́ cái cấp lợi của mỗi thế lực thí bỏ cho ta một th́a cháo cúng, huyễn hoặc mà cả gan bỏ cái lộ tuyến của dân tộc ḿnh  đem  áp  dụng mỗi chủ nghĩa  nào ra thành một  chính cương rồi mong thực hiện nó ra một chế độ cho dân tộc.
  Chúng tôi không như mỗi chính đảng nào hy vọng lấy hai phần trăm dân chúng trên mỗi giai tầng thiên lệch trong quốc dân ra lĩnh đạo, xúy đồ 98% quốc dân khác, trái lại chúng tôi lấy cái sức lơi và NỀN GỐC 98% quốc dân đó ra làm chủ lực của quốc gia, nhưng không mạt sát 2% quốc dân khác, chúng tôi nguyện v́ toàn dân Việt mang hết sức ra cống hiến. Dân tộc ta hiện giờ và mai sau đây, mỗi sự nghiệp nào làm ra đều do cái nền tảng tối đại đa số quốc dân và toàn thể quốc dân đó làm nền tảng định đoạt hết nhũng phương thức và h́nh thái.
 Chúng tôi chỉ nhu yếu những nhu yếu của quốc dân, hy vọng những hy vọng của quốc dân, lư tưởng những lư tương của quốc dân, những tâm lư b́nh diện cho đến những tâm lư lập thể của quốc dânđắp dựng một cái khuôn dáng trung thực của tất cả đời sống lịch sử hiện tại nối với tương lai của dân tộc. Lịch sử hết cả dân tộc trên thế giới cũng như lịch sử của dân tộc ta, đời sống hiện thực của các dân tộc trên thế giới cũng như đời sống hiện thực của dân tộc ta đă chứng tỏ ra rằng: tất cả những cử động của mỗi dân tộc trong ngày thường và khi lâm hiến đều xuất phát từ những xung động của cái lư tính thực tiễn của đời sống thực thể, rất thành thực , thiết cận và linh mẫn. Cái luật tắc tự nhiên cho mỗi dân tộc phải đứng dậy, bênh giữ lấy sống, c̣n, nối, tiến hóa của ḿnh, trong mỗi tiềm lưu sinh hoạt của quốc dân, ta đều nhận thấy sự thống nhất các Đảng phái cốt ở sự kiến lập một chủ trương hợp lư và đứng vững làm một tin tưởng cho mỗi phần tử không phân chia trên mỗi cái nhỏvặt ở lư luận với kỹ thuật mới được. Nếu chúng ta tất cả các đồng chí trong Cách-Mạng thử nghĩ đem những chính kiến phức tạp của chúng ta tẩm nhuần vào thứ nước "lễ rửa" (baptème) tinh khiết của cái lư tính tiễn thuần chântrong đời sống thực thể và hoạt động của quốc dân kia, tất chúng ta đă có cơ hội  mà lạng giải nhau; đồng thời, sự vào việccủa chúng ta luôn luôn được chiếu rơi bởi sự thể nghiệm cái ánh sáng thực tiễn và thuần chân đó, tất tiến bộ hơn nhiều. Chúng ta xin hăy học tập lấy những xung động và lư tính thực tiễn của quốc dân sự  xuất thần bằng nỗi cảm chiêu và hun đúc bằng mỗi lư luận khác nhau làm xa chúng ta đi, tất nhiên sự trở lại với toàn quốc dân sẽ khít gần chúng ta lại rất dễ.
 Đứng ở trên sự thực hiểu ḿnh, dẫn một vạch đến sự thực hiểu quốc tế, cái vạch đó ăn khít với cái vạch dẫn từ trên sự thực hiểu  hiện  đại với tương lai, chúng tôi  đă dự  thấy một con đường  của dân tộc cả trên Cách-Mạng với Kiến-Quốc; ở sự t́m thấy con đường đó, nó chỏ mở cho chúng tôi một phương hướng và một lư tưởng; sự nối liền cái thực tế với quốc dân, với cái ư niệm dân tộc và sự theo rơi từ tâm lư b́nh diện đến tâm lư lập của quốc dân, những việc đó lại c̣n bảo rơ cho chúng tôi hiểu biết những việc làm tất yếu trong một cái quá tŕnh đi lên trên con đường sống lịch sử và đường sống của quốc dân Việt. Cho nên cái chính trị phương châmcủa chúng tôi là cả nhữngï nhận thấy vừa kể trên tóm lại trong cái chủ trương tối cận cứu nước giữ ṇi (cứu quốc tồn chủng) mà Phan Sào Nam tiên sinh đă di chúc lại cho chúng tôi tất cả, từ cái chủ trương gần nhất đó để đi làm một lư tưởng xa hơn là xây đắp toàn bộ một sinh mệnh kết hợp với toàn bộ một dân tộc văn hóa thể hệ cho nước ṇi Việt. Trong suốt quá tŕnh làm lụng đó chúng tôi tuân theo một cương lĩnh hai tầng ba mặt là: Cách Mạng phải toàn diện, triệt để, và hướng thượng đi đôi với sáng tạo phải toàn diện, triệt để và hướng thượng; tất cả những căn cứ hiện thực trêncho chúng ta một lư tắc, một hệ thống học thuật mới là chủ nghĩa DUY-DÂN, lấy đó làm chỉ đạo nguyên tắc cho công cuộc.Chúng tôi đă không đem một chủ nghĩa nước ngoài hay lâu đời nào ra chụp vào đời sống quôc dân nhưng chúng tôi cũng chẳng nghĩ đế ra cùng quốc dân một chính cương, chính sách nào hết, v́ đời sống quốc dân rất hoạt động, liên tiếp, không thể nào mang được một cách máy móc những văn bát cổ ra t́m chổ nàomà đóng lại các vở tuồng; lại v́ đời sống quốc dân rất thống nhất, không thể xé lẻ được mà mong đem một vài ba chính sách hay khẩu hiệu (giảm thuế, bỏ sai ) mang ra vá víu và bổ cứu vào đời sống, một khi đời sống quốc dân trải qua một chuyển biến sẽ yêu cầu những phương năng toàn thể dễ dàng, chẳng sẽ vô vị lắm sao? Ấy thế, cái nền tảng dân tộc ngày nay không thể sẻ lẽ được, chúng ta cần phải có một dân tộc chủ trương và một dân tộc chủ nghĩa cụ thể, tường tế mà không thể sé lẻ được.
 Chữ giải phóng đă hàm hồ không có một bờ cơi thiết thực cũng như những chữ "tự do", "bác ái" chỉ là những phụ kiện của  công việc ngày nay: cái quan niệm Cách-Mạng của chúng ta phải cho ăn sát vào tính chất và thực thể của những nhu yếu thật thiết thân của dân tộc biểu hiện ra bằng những tên gọi của các việc làm có mật thiết liên hệ với nhau. Người Việt ta ngày nay c̣n đang tối tăm mặt mày dưới bọn xâm lược suốt mặt không có dư địa đâu mà nói đến quốc dân chủ nghĩa hay thế giới chủ nghĩa cũng  như  người  Việt  ta  ngày  nay c̣n đang túi bụi chân tay vào  cầu sống c̣n chưa có thanh nhàn mà cải nhau xuông về h́nh thức  dân chủ nào được. Cái khổ tâm nhất của chúng ta là phải lập chung sức lực vào"cứu quốc tồn chủng". Cứu lấy nước nhà nghĩa là tranh đ̣i lại chủ quyền về ḿnh, cái chủ quyền đó phải căn bản và chân chính về ở ḿnh tự quyết và tự trị, tự lập, không thể dùng h́nh thức " giả độc lập " hay chủ quyền mẻ nào tồn tại. Cái hàm nghĩa đó đi đôi với hàm nghĩa của giữ lấy ṇi giống cho thuần túy, ư nói t́m hết các phương thức, và phương pháp kiến lập một h́nh thức và một h́nh thái chính trị nào thực có thể làm cho dân chúng được sống c̣n một cách rộng răi ( tự do ), đầy đủ ( b́nh đẳng ) vui vẻ ( bác ái ), tiến bộ ( văn minh ) và không lo lắng ( có bảo chướng ở nơi tự ḿnh ). Hai công việc ấy cùng làm v́ nó mật thiết liên hệ với nhau cũng như nói không có một ṇi giống th́ làm ǵ nói đến một quốc gia. Ví thử ở bộ phận Trung, Nam, Bắc nước nhà mỗi bộ phận lại một giống, ba giống đó c̣n nói ǵ lập một trung tâm cứu nước ? Một chủ quyền đặt dựng lên không căn cứ vào dân tộc, nguyên tắc không có một chủ lực  để duy hệ cái chủ quyền đó, lấy ai mà nói quốc gia. Cho nên công việc đi sau đó không phải là gián đoạn chỉ tính đến lập một chính phủ hay một chế độ, toàn bộ cái sự nghiệp sinh mệnh của dân tộc tung hợp với toàn bộ cả thể hệ văn hóa của dân tộc phải gây dựng vun trồng, sáng tạo lên, làm cho dân tộc có cả năng lực sống c̣n tiến hóa, trên cái nền tảng thực thể một sinh hoạt chắc chắn và đầy đủ lại phù giữ cho cái sinh hóa đó một cách thực sáng sủa và mỹ măn, đấy là sinh mệnh văn hóa hai thứ là một thôi.
 Vậy để thích ứng với sứ mệnh lớn lao trên, công cuộc Cách Mạng của chính ta phải toàn diện từ nhân chủng, sinh hoạt chính trị, kinh tế xă hội, văn hóa, cho đến mọi thứ ǵ, từ mọi cái hữu h́nh đến vô h́nh, từ mọi cái rất nhỏ đến cái rất to, từ mọi cái rất thấp đến cái rất cao, công cuộc Cách Mạng của chúng ta c̣n phải triệt để, từ đầu cho đến cuối, đừng làm dở dang, từ thất bại làm cho đến thành công, quyết chớ nản chí, từ ngọn đến gốc chớ có lửng lờ, từ h́nh thức đến nội dung tuyệt không cho phù diễn. Lại Cách Mạng của chúng ta phải hướng thượng, từ hiện tại phải trông về tương lai, chớ có để vận mệnh của chúng ta dật lùi, từ bảo cổ phải làm cho tiền tiến, chớ để văn minh của ta thoái bộ. Cho nên phá hoại, chúng ta phải biết dự trước cho nó một cực-hạn-tuyến lấy sáng tạo mà chuẩn bị cho quốc dân một chuyển di-trục về kiến thiết. Cách Mạng đă như trên, sáng tạo cũng không thể thiếu một  phương  diện và một  tính chất nào được. Trọng  yếu  nhất  là làm sao cho Cách Mạng với sáng tạo của chúng ta mai sau bền vững được trên con đường hướng thượng? Ta há chẳng thấy Cách Mạng của thế giới từng chứng tỏ cho ta hay rằng: Cách Mạng có thể dật lùi được đấy ư ! vấn đề đó quan hệ ở như chủ trương mà hơn nữa là ở như chuôi nắm.
 Cái chủ trương có thiết thực, để làm ngay thực được có bước đi rơ rệt, có bờ cơi chắc chắn, có nền tảng vật chất, có căn cứ xă hội, có bối cảnh kinh tế, chủ trương đó cứ từng bước mà thực hiện ra không rứt hướng thượng một cách ổn tiện và không lung lay cả về lư luận với thực tiễn. Nhưng mà để làm ra cái chủ trương kia, chuôi nắm phải là ở nơi quốc dân, thực có tự lực mà nắm giữ lấy. Nếu chuôi nắm ở một kẻ độc tài hay nhà lĩnh đạo hoặc giả ở một giai cấp đặc thù số ít ( như trong trường hợp dân tộc ta ) thế tất ở mọi cái bạo ngược của dục vọng ở một vài cái phù bạo của đạo đức ở mọi cái thất thế trong hành vi, và ở mọi cái ngông cuồng trong kiêu ngạo không những Cách Mạng có thể để cho vong quốc, cất cứ, hoạt đầu, quyết định rằng không thể nào hướng thượng được. Cho nên muốn cho dân chúng xác thực nắm giữ được cái chuôi nắm của Cách Mạng như của quốc dân, điều kiện trên hết là ư thức Cách Mạng và văn hóa Cách Mạng phải để thấm nhuần sâu sắc trong đáy tầng, như hoàn cảnh chúng ta ngày nay, ít nhất phải reo rắc trong tâm lư quốc dân để phụ giúp cho những xung đột của lư tính thực tiễn của quốc dân có một phương hướng và đường đi chính đúng, tất cả những cơ bản khái niệm của đời mới bằng những nguyên tắc rất dễ dăi, giản quát, thuần túy, tinh thành, thiết thực và tiền tiến. Ở đấy chúng tôi xin đề ra mấy điều này:
 1.- Dùng đấu tranh bằng mọi mặt, sắt máu (vũ lực) cũng như bằng đầu óc (chính trị) rất gay gắt để đạt tới mục đích cứu nước và giữ ṇi.
 2.- Dùng dân chúng bằng một h́nh thức cỗi gốc mà dân chúng tự ư tổ chức kinh tế với sinh hoạt của tự ḿnh rất chặc chẽ để đạt tới đời sống tiến bộ.
 3.- Dùng cần lao bằng mọi gắng sức suốt mặt của dân chúng tự động, làm nên để dựng dơi một sinh mệnh lâu dài cho dân tộc.
 4.- Dùng sáng tạo bằng một thể nghiệm trong thực tiễn và sinh hoạt mà ra để vung trồng một văn hóa sáng tạo cho ṇi giống.
 Cuộc chiến tranh thế giới lần này đă diễn tiến đến một giai đoạn nó làm chân chính bộc lộ cả mặt thực của nó rồi, nguyên nhân của nó cũng như kết quả của nó thế nào, ta không khó mà đoán định ra một cách quá ư rơ rệt. Bây giờ đây chúng ta càng hiểu rằng: mỗi một sự phân tích, mỗi một công cuộc thế giới nếu đem con mắt chủ quan của mỗi một chủ nghĩa ra mà nói bậy đều sai lầm hết. Sự thất bại đau đớn từ xưa tới nay của các vận động Cách Mệnh của các dân tộc nhỏ yếu đều do ở sự huyền hoặc mọi lời tiên tri học thuyết hay mọi lời hứa hẹn chính sách đó, không tự t́m lấy được một phương hướng và con đường quyết định của tự ḿnh mở ra một cuộc đấu tranh chính xác. Lâp trường của chúng ta cũng như lập trường của mọi dân tộc nhỏ yếu phải tu chỉnh lại, trong cái nguyên nhân của cuộc chiến tranh này và kết cục thực tế của nó cũng như trông đến những lư tưởng chiến hậu phô bày ngoài mặt của nó phải bằng con mắt hiện thực, con mắt biết chịu trách nhiệm với vận mệnh của ṇi giống mới được.
 Sở dĩ loài người có chiến tranh cũng như trong cuộc chiến tranh này người ta c̣n sợ một cách rất có lư do, sẽ có những cuộc chiến tranh quy mô to tát sẽ bùng ra đi sau nữa, chỉ v́ không phải bởi loài người ngu xuẩn quá, hay bởi loài người anh hùng quá, thực bởi dưới đáy tầng thế giới nhiều áp lực quá và nhiều bất b́nh quá mà nên. thuần túy cuộc chiến tranh này chỉ là đế quốc chủ nghĩa tranh bá chiến, không phải chân chính v́ những cái mâu thuẫn của tư bản với lao công, của thực dân với đế quốc mà ra hay của đế quốc chủ nghĩa với cộng sản chủ nghĩa mà ra. Đích sác bởi là thế, cho nên thế giới c̣n có lư do sợ chiến tranh nữa, bởi những mâu thuẫn kia chưa thành thục hay c̣n tiềm phục tự nó sẽ dần dà lớn lên để gây chiến tranh. Thế giới có muốn hết chiến tranh phải giải quyết 6 vấn đề này đă:
 1.- Làm sao cho các dân tộc gần tuyệt diệt phải phục hưng cho hết bất b́nh?.
 2.- Làm sao cho các dân tộc đang bị áp bách được cởi mở ra cho hết bất b́nh ?.
 3.- Làm sao cho giai cấp bị đè nén được cởi mở ra cho hết bất b́nh ?.
 4.- Làm sao cho các dân tộc nhỏ yếu được bảo chướng dưới một chế độ tự do lấy trong thể chế tập đoàn an toàn của tự do ?.
 5.- Làm sao cho xă hội chỉ c̣n kết cấu bằng một giai cấp không giai cấp ?.
 6.- Làm sao cho các dân tộc nhỏ yếu có được văn hóa riêng của họ ? Làm sao các chính thể được hợp lư hóa ?
  
 Ấy thế, cho nên dân tộc ta phải tự quyết một phương hướng và con đường độc đặc bởi lịch sử và vấn đề thế giới quy định nên, khơi rót cho ta để cầu sống, c̣n, nối, tiến hóa,cần phải đi thế nào và cách nào. Chúng ta, không thể làm đuôi cho bất cứ một đế quốc chủ nghĩa nào để tưởng cầu nó  thí bỏ cho một cái "hẹn độc lập" nào hay "giả độc lập" nào. V́ thế cho nên MẶT TRẬN GỐC nước ṇi của nhân dân ta phải tổ chức nên, quyết tâm nhằm hướng sống của tự ḿnh, trước hết bằng sức ḿnh và máu ḿnh, tranh đ̣i với bất cứ một đế quốc chủ nghĩa nào. Ngày nay, trừ Nhật và Pháp là hai kẻ thù số một của chúng ta, đang dày ṿ giết tróc, áp bức chúng ta trong trăm năm nay không kể sao cho xiết đau nhục và thảm thương, ngoài hai kẻ thù đó ra, thực tại chúng ta ngày nay chưa thể và đừng vội vàng tưởng đến thân ai và bài ai vội. M̀NH LÀ CHỦ THỂ, BẠN HAY ĐỊCH CHỈ LÀ NGOẠI THỂ. Trước mắt ta những kẻ không chuyên vào việc gốc, tưởng đi ỷ lại vào người, mong người chia cơm xẻ áo cho, thật là ngu xuẫn, vô liêm sĩ, nô lệ. Nếu chỉ có chuyên vào ỷ lại để mà không một chút cơ sở trong quốc dân, đâu có danh nghĩa của Cách Mạng, mà chỉ là mua bán thực thế của giống ṇi, thật là bán nước Việt gian, quan liêu; nhưng mà gọi những cuộc giao thiệp không danh dự đó là " cách mệnh ngoại giao " th́ choáng lộn quá? Sở dĩ là Cách Mệnh ngoại giao, chúng tôi thiết nghĩ: trước hết " Cách Mệnh ngoại giao " nghĩa là quốc dân dùng thủ đoạn và hành vi Cách Mệnh mà hiển đạt cái giá trị với cái yêu cầu ngoại giao của ḿnh để đạt tới mục đích tối cao của nước ṇi trên phương châm Cách Mệnh. Đồng thời Cách Mệnh ngoại giao "nó c̣n tức là chuẩn quốc pḥng ngoại giao mà đồng thời là chuẩn quốc dân ngoại giao". Phải gọi là chuẩn v́ thực tại trên công pháp, chúng ta chưa có nước, có dân hẳn để mà ngoại giao, nhưng mà gọi v́ chúng ta cần phải đứng trên lập trường gốc gác của lịch sử, bênh vực các quyền lợi, tư cách giá trị và danh dự của dân tộc trên lịch sử, ở đó chúng ta đừng tưởng lầm và pḥng bị; nếu không tưởng lầm cái việc đổi chủ làm tôi (dịch chủ tái nô). Cách Mạng quyết không coi rẻ quốc thể đến đó mà gọi là thủ đoạn. Lại nữa, c̣n gọi là quốc dân v́ tuyệt không thể lấy danh nghĩa của cả dân tộc hay hy sinh chính sách của cả một dân tộc để đi "ngoại giao" cho riêng một đảng, hy vọng lấy lực người mà hét ra lửa với dân chúng, đồng thời phải nhận chân công việc Cách Mệnh thần thánh và lớn lao này là một cộng cuộc quốc dân,  tuyệt không phải sự  ăn  lương và chịu chỉ huy, với lại thù phụng để giao thiệp lấy "sinh hoạt trước" của mọi đảng nào mặc dầu, quốc dân Cách Mệnh thật không  đi đ̣i và không dung cho có những h́nh thức " Cách Mệnh của nghề nghiệp" và "Cách mệnh của thành kiến".
 Chúng tôi không quên rằng đối ngoại phải như vậy mà đối nội với các dân tộc nhỏ hơn ḿnh, chúng ta phải tuyệt đối tuân theo dân tộc nguyên tắc, tôn trọng sự sống, c̣n, nối, tiến hóa, và văn minh của họ cũng như ta.  Chúng ta phải kiên quyết đề ra cái chính sách ĐỒNG ĐẲNG, HỢP TÁC, LIÊN PH̉NG, CÙNG SỐNG VÀ GIÚP TIẾN. Chúng ta đă được thể nghiệm lịch sử 4.000 năm tranh đấu lấy sống, c̣n, nối, tiến hóa và tổ hồn, lại được thể nghiệm cả hai cuộc thế giới chiến tranh rồi, những bài học đó, chúng ta phải tiếp thụ lấy những chỉ bảo và kinh nghiệm, chúng ta không quên những đau đớn của chúng ta mà cởi mở những đau đớn của người khác; lại h́nh thế đă quy định cho chúng ta một cuộc tập đoàn an toàn cho đến cả một cuộc tập đoàn Cách Mệnh chung của tất cả các dân nhỏ yếu ở Viễn Đông này là tất yếu cho tự ta và cho các giống ṇi cùng số phận với ta, nếu muốn được có ánh sáng của sống c̣n và tiến hóa, đấy là con đường chung của mọi dân tộc nhỏ yếu nữa.
 Lịch sử ta có một đặc điểm hơn hết thế giới; cái đặc điểm đó hiện ra trên các thế kỷ bằng một giây truyền tiếp của dân tộc Cách Mệnh, cho nên nói đến h́nh thái phương thức và phương pháp Cách Mệnh của chúng ta ngày nay, những nguyên tắc để chỉ dắt cho chúng ta đến thành công, chúng tôi có thể cam đoan bảo chướng rằng: chỉ mang những bài học cũ c̣n gần đây trong hai kỳ "Sát-Thát"( Trần Nguyên chiến tranh ) B́nh Ngô ( Lê Lợi ) cũng thừa để làm việc, sung thực nó bằng những lư luận tổ chức với kỹ thuật hiện đại. Cách Mệnh, cũmg như hết mọi việc, thế giới chỉ cho chúng ta hay được những tính phổ thông với những tính tóm tắt, tuyệt không thể cống hiến cho chúng ta được những điều chỉ bảo đặt biệt và thiết thực bằng tự thân cuộc sống lịch sử của dân tộc chúng ta đă trải qua trên thực tế và trên hiện tại.
 Việc làm của chúng tôi đi theo với những nguyên tắc quá sơ lược mà chúng tôi đă kể trên cũng cần đem bày tỏ với quốc dân.
 Chúng tôi trông thấy những thói quan liêu, và những cái tối vô ư thức trong nhiều Đảng về già mà thời gian đang đào thải; sở dĩ cái hoàn cảnh khó khăn vô cùng như hiện nay đi đôi với ḷng mệt nhọc chán  chường của  "nô lệ sử nước ta" , chúng ta cần phải luôn luôn đem những khí lực mới vào, tiêm nhồi cho sống c̣n ngày một dào dạt dũng khí, những khí lực mới đó ở trong những cách thức làm việc thực mới của Cách Mệnh. Lại nữa, đời này là đời tổ chức, lư luận và kỹ thuật đi đến tối cao độ của khoa học văn minh, cái luật tắc "ưu thắng liệt bại" không thể tránh được cho mọi dân tộc đem so sánh tổ chức lư luận và kỹ thuật với các dân tộc khác. Chúng tôi bao giờ cũng đăm đăm lấy đó làm lo. Chỉ có một nhăn quan to lớn mới đẻ ra được một phương châm giai chắc, một phương châm giai chắc mới đẻ ra được một chính sách hợp toán. Chúng tôi tự nói rằng: Nếu ít nhất không có được một kế hoạch Cách mệnh từng thời kỳ 30 năm và một phương lược kiến quốc 500 năm th́ căn bản không sờ mó vào đâu mà làm được việc. Ở đây, với sự tận tụy nghiên cứu khoa học của chúng tôi mà phát minh ra dự kế hoạch Cách Mệnh, chúng tôi mong lấy nó làm một vũ khí có hiệu lực và viên măn nhất để đánh đổ kế hoạch chính trị của những kẻ địch, hiện tuyệt đối siêu việt hơn ta cả về tinh thần và vật chất. "Công tâm vi thượng" tâm đây là châm đối cái thành tựu tối cao của khoa học mà nói, chúng ta để mà phá quân địch, tinh thần vũ khí của chúng ta phải hun đúc lên cũng bằng cái thành tựu tối cao, cao hơn quân địch một chù để mà thắng nó. Chúng tôi đem dũng cảm, đem dự kế Cách Mệnh ra làm việc, tất cả nghiên cứu giáo dục với Cách Mệnh y theo một viễn kiến, đi từng bước chân có kế hoạch sẵn sàng, kế hoạch đó thành lập trên sự nắm giữ hết được tất cả những thời thế, h́nh thể, cơ thể và cảnh thế thực tại mà xếp đặt ra, chỉ đạo cho hết các cơ cấu, chuẩn bị và thực tiễn được vững chắc mà tiến hành. Để thích ứng cho dự kế Cách Mệnh, tất cả lư luận và thực tiễn của cao thâm công tác, dự kế thống chế và khoa học quản lư đă sáng định ra bằng bao học lư và kinh nghiệm các mặt khoa học mà kết tinh nên, mọi công việc đều làm trên nền tảng  của khoa học và số học, tất cả những cái đó để súc tiến kỹ thuật làm việc và thay đổi không khí làm việc trong Cách mệnh, kiến lập những lư luận cơ cấu  thật khỏe khoắn và tiến bộ trong Cách Mệnh, chúng tôi tin nếu Cách mệnh chúng ta không thành công bằng nó, th́ ít nhất nó cũng là một kích thích lớn trên giai đoạn này. Mỗi cuộc quốc dân vận động có cái đặc điểm là toàn dân đều nổi dậy, lấy sào gậy, dao cầy, ra thay cho súng đạn mà giết giặc, trên thời này, súc tiến cái thân thế lớn lao và suốt mặt đó rất cần mà chính hợp với thời cơ.Chúng tôi mong với sức lực mong manh của chúng tôi ra làm hiệp sức với  công việc to tát của các đảng đă làm, cái mục tiêu hiện tại của chúng ta hăy tập trung vào sự thức tỉnh dân chúng, thực hiện công cuộc đó, hơn là lôi kéo quần chúng về riêng thế lực ḿnh. Cái đấu tranh cương lĩnh của chúng tôi chú trọng vào đó làm tối cao để đi đến sự thực hiện nó, chúng tôi chuẩn bị và đă làm, hiện đang làm và c̣n làm bằng tất cả những phương pháp cần dùng, trong khi sự tổ chức vũ lực và đoàn thể của dân chúng coi trọng hơn là tổ đảng.
 Chúng tôi với Cách Mạng và kiến quốc, đă đề nghị cùng quốc dân một kế hoạch toàn thể và kỹ càng, thống nhất mà không sé lẻ, như trên nói, tất cả quy mô đó chúng tôi đang xuất bản và đang tiếp tục xuất bản cuốn VIỆT DUY DÂN CHỦ NGHĨA QUỐC SÁCH ĐẠI CƯƠNG THẢO ÁN TOÀN PHO, bao quát hết thảy các vấn đề với những phương án tất yếu, giải thích và bày tỏ rơ rệt những vấn đề và phương án đó, mà tiếc ở bản Tuyên Ngôn này chúng tôi không thể đem ra mà nói qua cho suốt hết cả, ngay đến cái phác lược của cuốn sách đó nữa. Hy vọng quốc dân có nhiều điều trỏ bảo, tu sửa và bổ sung cho chúng tôi, nếu cuốn sách đó chẳng phải là nam châm của nước ṇi trong thời đại này, ít nhất hẳn nó cũng là một bó tài liệu để tham khảo cho mỗi ai có chí cầu học và cầu làm.
 Chúng tôi tin rằng: trước thời thế này đây, người dân Việt chúng ta ai hẳn trong đáy ḷng đều cảm giác sâu sắc thấy chúng ta đang sắp và sẽ phải có một cử động quyết liệt nào, nó cởi mở thời đại, gây dựng cháu con và rửa nhục cho Tổ Tiên, chúng ta hẳn thấy cái hy vọng lớn lao nhất của loài người, là ở lại trong cuộc đăi lọc đời đời các ṇi giống. Chúng tôi c̣n tin rằng: trước mắt chúng ta bây giờ đây thời gian nô lệ đă qua 100 năm, cái thời kỳ phục hưng mà khốn khó nhất này chỉ cũng c̣n trọn vẹn 7 năm từ nay cho đến năm 1950 để quyết định và thử thách cái gắng sức của giống ṇi; sự sống c̣n hay diệt vong sẽ chưa định hẳn vận mệnh ḿnh trong từ giờ tới cuối hết thế kỷ 20; thời gian đi vượt dân tộc ta quá, hăy mau mau gắng sức chủ quan mà đi kịp, nếu không đi vượt được khách quan, chỉ có thế chúng ta mới mong sống c̣n với ánh sáng.
 Chúng tôi lại tin rằng: bản Đảng để thích ứng với nhiệm vụ và hoàn cảnh đặc biệt trong giai đoạn này, đặt Tối Cao Đảng Bộ ra cái sứ mệnh chủ yếu là để cùng các đảng đồng chí cùng góp sức mạnh vào công cuộc thần thánh của quốc dân. Cái cố gắng của chúng tôi  v́ Tổ Quốc, chính nghĩa, lư tưởng, nhân cách, và danh dự, thề sẽ quyết được bền giai mặc dầu cai đắng không phụ  làm dân của nước ṇi, làm người của thời đại.

   Đả đảo Nhật Pháp !
   Phục- Hưng Việt !

 Chúng tôi c̣n tin rằng: Cờ Lau Vạn Thắng, Sát Thát chàm vai, ngày B́nh Ngô oanh liệt, buổi Mê Linh oai hùng, trận Đống Đa rực rỡ với những ngày Cần Vương khởi nghĩa, sẽ diễn lại trên đất nước chúng ta bằng một quy mô suốt hết và một kết quả thắng lợi ở kỳ này; cơ đồ phục hưng sẽ kiến lập lên bằng ḷng yêu với máu đào, bàn tay với mồ hôi, bộ óc với sáng tạo, những yếu tố đó c̣n là những khởi điểm của hết mọi dân tộc văn minh.
 Chúng tôi thành khẩn và tín ngưỡng dự chúc nước ṇi VIỆT chúng ta muôn muôn năm, cách mạng thành công và phục hưng hùng tráng.

 

DUY-DÂN ĐẢNG TOÀN THỂ KÍNH CẨN TUYÊN NGÔN
Ngày 1 tháng 1 năm 1943 tại Ḥa B́nh
Thay mặt toàn thể T. Đ. B.
XYLYĐÔNGA