Lịch Sử Việt Nam . Thượng Cổ & Hiện Đại

 

1

2

Thời dựng nước Việt Nam Nhà Nguyễn ( 1802 - 1858 )
  Nước Văn Lang - Họ Hồng Bàng   Chính quyền nhà Nguyễn
 Thời Bắc Thuộc Triều đại nhà Nguyễn thời kỳ độc lập
  Đô hộ phương Bắc và Các cuộc khởi nghĩa     Gia Long hoàng đế
    Minh Mệnh hoàng đế
Thời trung cổ ( 906 - 1858 )   Thiệu Trị hoàng đế
  Khởi đầu nền độc lập tự chủ :  Khúc , Ngô ,  Đinh , Lê     Tự Đức hoàng đế
     
Nhà Lư ( 1009 - 1225 ) Thời kỳ bắt đầu thuộc Pháp
  Nhà Lư   Dục Đức ( làm vua ba ngày )
    Hiệp Ḥa ( 6.1883 - 11.1883 )
Nhà Trần ( 1225 - 1400 )     Kiến Phúc ( 12.1883 - 8.1884 )
   Nhà Trần   Hàm Nghi ( 8.1884 - 8.1885 )
  Đồng Khánh ( 10.1885 - 12.1888 )
Nhà Hồ - Giai đoạn thuộc Minh ( 1400 - 1428 )    Thành Thái ( 1.1889 - 7.1907 )
  Nhà Hồ     Duy Tân ( 1907 - 1916 )
    Khải Định ( 1916 - 1925 )
Nhà Hậu Lê ( 1428 - 1527 )   Vị hoàng đế cuối cùng Bảo Đại ( 1926 - 1945 )
  Nhà Hậu  Lê
    Đối chiếu triều đại Việt Nam&Trung Quốc
  Nhà Mạc - Nam Bắc Triều ( 1527 - 1592 )   Đối chiếu Triều đại Việt Nam và Trung Quốc,
  Nhà Mạc được thành lập   Thế phổ các họ vua, chúa ( Mạc, Trịnh, Nguyễn )
 
Thời kỳ phân liệt Trịnh Nguyễn ( 1600 - 1777 )   Sự kiện lịch sử Việt Nam qua nhiều triều đại
  Quá tŕnh phân ly Trịnh và Nguyễn   Những sự kiện lịch sử Việt Nam
 Giai đoạn trước thế chiến thứ nhất
Nhà Tây Sơn ( 1771 - 1802 )
  Triều đại Quang Trung Việt Nam 2 chế độ Nam-Bắc